Disclaimer

PRIVACY / DISCLAIMER EN AUTEURSRECHT

Adhesie Personeelsdiensten neemt de privacy van de bezoekers van onze website uiterst serieus. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens wij voor welke doeleinden gebruiken en wat wij doen om uw privacy optimaal te beschermen in het kader van onze dienstverlening. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vormt daarbij het uitgangspunt.

PRIVACY

1. Verwerking van gegevens en verstrekking aan derden

Wij vragen en verzamelen informatie over uw systeem of informatie die ons in staat stelt contact met u op te nemen wanneer u zich bijvoorbeeld registreert als gebruiker van onze site. Deze informatie kan o.a. inhouden: uw naam of gebruikersnaam, e-mailadres, uw wachtwoord en eventuele andere informatie. De gegevens die door ons worden opgeslagen worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is om wettelijke verplichtingen na te kunnen komen, noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen Adhesie Personeelsdiensten en de bezoeker gesloten overeenkomst, ter vrijwaring van een vitaal belang van de bezoeker, dan wel als u daarvoor ondubbelzinnig en uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

2. Beveiliging

Adhesie Personeelsdiensten heeft passende maatregelen getroffen ter beveiliging van de (persoons-) gegevens die door of aan de bezoeker zijn verstrekt. Alle gegevens worden opgeslagen in een beveiligde server. De verbinding wordt, als dat nodig is, beveiligd opgezet. Voor u als bezoeker gelden dezelfde verplichtingen en verantwoordelijkheden: u bent verantwoordelijk voor het beheer van uw eigen gekozen / toegekende gebruikersnaam en wachtwoord. Ook als u anderen hiervan met uw toestemming gebruik van laat maken.

3. Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door de browser op de harde schijf van uw pc wordt geplaatst. Dit is informatie over u als bezoeker van de website. Een cookie laat onze website zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina. Het helpt ons uw voorkeuren voor onze diensten na te gaan en daarmee onze dienstverlening continu te verbeteren.

4. Wijzigen gegevens

U kunt te allen tijde de door of aan u verstrekte persoonlijke gegevens laten wijzigen en op verzoek te laten verwijderen.

DISCLAIMER EN AUTEURSRECHT

1. Aansprakelijkheid

De website van Adhesie Personeelsdiensten, waaronder de homepage en onderliggende pagina's, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het gebeuren dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat en/of verstrekt. Adhesie Personeelsdiensten en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, noch voor het bestaan van virussen en/of andere schade veroorzakende programmatuur op de website, noch voor ander schadeveroorzakend gebruik van de website.

2. Koppelingen

Aan de website van Adhesie Personeelsdiensten kunnen, door middel van hyperlinks, websites van anderen verbonden zijn. Op deze wijze kan Adhesie Personeelsdiensten u aanvullende informatie verstrekken. Adhesie Personeelsdiensten en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor de op deze wijze met haar website verbonden websites.

3. Toepasselijk recht

Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht. De rechtbank te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen. Op alle diensten en/of (andere) werkzaamheden zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van Adhesie Personeelsdiensten (zie elders op deze site), waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Ieder in deze website vervat aanbod en iedere door, uit of via de website met Adhesie Personeelsdiensten voortvloeiende verbintenis wordt beheerst door genoemde algemene voorwaarden van Adhesie Personeelsdiensten. Adhesie Personeelsdiensten heeft het recht om de algemene voorwaarden in deze disclaimer en het privacystatement geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden direct nadat deze op de website zijn gepubliceerd. In deze disclaimer wordt onder Adhesie Personeelsdiensten mede verstaan, voor zover van toepassing, de (rechts) personen ten behoeve waarvan deze website dient.

4. Auteursrecht

De inhoud van deze website, zoals teksten, buttons, logo's, grafische elementen en software is eigendom van Adhesie Personeelsdiensten of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, de inhoud en structuur van de inhoud op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de directie van Adhesie Personeelsdiensten.

ontwikkeld door CTRS.nl - Adhesie Personeelsdiensten © 2018